Lublin, dnia 12 grudnia 2013

Uchwała nr  8/2013

z dnia 12 grudnia 2013

Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

w sprawie przyjęcia nowych członków

§1

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI przyjmuje do grona członków Annę Chalimoniuk, Paulinę Chmielnicką, Krzysztofa Jurko, Katarzynę Kosik, Remigiusza Skibę oraz Cezarego Zapałę.