Lublin, 5 marca 2014

Uchwała nr 2/2014

z dnia 5 marca 2014

Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

w sprawie powołania grupy ds. prawa Internetu

§1

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI powołuje grupę ds. prawa Internetu

§2

Celem działalności grupy ds. prawa Internetu jest:

 1. popularyzacja prawa Internetu;
 2. badanie zagadnień prawa własności intelektualnej w prawie Internetu;
 3. współpraca z innymi kołami naukowymi.

§3

Przedmiot działalności grupy:

 1. prawa własności intelektualnej w Internecie;
 2. handlu elektronicznego;
 3. ochrony dóbr osobistych w Internecie;
 4. prawnych aspektów przetwarzania w chmurze;
 5. ochrony danych osobowych;
 6. odpowiedzialności dostawcy usług w Sieci, a także użytkownika końcowego;
 7. informatyki śledczej.

§4

Członkami grupy ds. prawa Internetu mogą być wszyscy członkowie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS oraz wszyscy członkowie innych kół, którzy wyrażają chęć działalności w grupie.

§5

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący wybierany jest przez Prezesa Zarządu KNPWI UMCS  spośród członków grupy.

§6

 1. Do kompetencji przewodniczącego należy kierowanie pracami oraz opracowywanie planu działania grupy, dbanie o dobre imię grupy oraz organizowanie współpracy z innymi kołami naukowymi.
 2. Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy zastępowanie oraz wykonywanie zadań zleconych przez przewodniczącego

§7

Obowiązkiem przewodniczącego jest składanie Prezesowi Zarządu KNPWI UMCS miesięcznych raportów z działalności grupy.

§8

Przepisy końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.