3 kwietnia 2014 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej pod patronatem przewodniczącego Katedry – prof. dr hab. Andrzeja Kidyby.Wspólorganizatorami Konferencji było natomist nasze Koło. Na konferencji zgromadziło się grono dostojnych gości, wśród których nie zabrakło m.in. prezydenta miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuk, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pana prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pani prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak, licznych prelegentów z polskich uniwersytetów, a także innych osób zainteresowanych tematyką konferencji.

www.marekjablonski.pl

1 dzień

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji gości, którzy po złożeniu podpisu na liście otrzymywali drobne upominki oraz identyfikator. Następnie organizatorzy zaprosili gości do zajęcia miejsc i po paru minutach prof. dr hab. Andrzej Kidyba zainaugurował konferencję. Po krótkim wystąpieniu profesora głos zabrał prezydent miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, a następnie rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pan prof. dr hab. Stanisław Michałowski, dziekan wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej Pani prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak oraz prof. dr hab. Zbigniew Gawlik, wiceminister Skarbu Państwa.

www.marekjablonski.pl

Po części wstępnej konferencja została podzielona na dwa panele, które zostały rozdzielone krótką dyskusją. W przypadku pierwszego panelu przewodniczącą jego była Pani dr hab. Katarzyna Kopaczyńska- Pieczniak . Pani profesor rozpoczęła panel krótkim wystąpieniem, w trakcie którego zwróciła uwagę na zasady panujące podczas wystąpień (w tym na jego ograniczony czas). Pierwszym prelegentem był prof. zw. dr hab. Maciej Bałtowski z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wystąpienie profesora (tak jak i innych prelegentów) było niezwykle interesujące. Niestety ograniczony czas mimo drobnego przedłużenia na korzyść profesora nie wystarczył by móc przedstawić w pełni zagadnienie „Spółki z udziałem Skarbu Państwa – próba typologii”. W dość znacznym jednak stopniu każdy z gości miał okazję dowiedzieć się więcej na temat prób zrozumienia problematyki konferencji, co było doskonałym wstępem do dalszych rozważań. Kolejnymi prelegentami byli dr hab. Aleksander Kappes i prof. nadzw. UŁ, dr Wiktor P. Matysiak z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przedstawili zagadnienie „Interes Państwa a interes spółki z udziałem Skarbu Państwa”. Wystąpienie to pozwoliło rozważyć dość nurtującą kwestię jaką niewątpliwie jest pogodzenie interesu spółki z interesem Skarbu Państwa. Problematyka mimo, iż na pozór może wydawać się prosta, tak naprawdę udowodniła w trakcie panelu dyskusyjnego, że każda osoba może mieć inne zdanie na ten temat. Następnym prelegentem była Pani magister Anne-Marie Weber, L.L.M. z Uniwersytetu Warszawskiego, która przygotowała niezwykle szczegółową i doskonale przygotowaną pod względem wizualnym prezentację na temat „Interes spółki Skarbu Państwa – między interesem publicznym a interesem prywatnym”. Mimo iż tematyka była zbliżona do wystąpienia poprzedników z Uniwersytetu Łódzkiego to Pani magister rozpatrywała problem pod innym kątem, rzucając na niego nowe światło. Przedostatnim prelegentem w pierwszym panelu był dr Piotr Wiórek., L.L.M. z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wystąpił z tematem „Obowiązki lojalności Skarbu Państwa jako wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej – między imperium a dominium”, zaś ostatnim był dr Marek Leśniak, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentował zagadnienie „Granice własności w zakresie rozporządzania mieniem spółek Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane”. Pierwszy panel zakończył się godzinną dyskusją, która była niezwykle burzliwa.

www.marekjablonski.pl

Po kilkunastu minutowej przerwie rozpoczął się drugi panel konferencji, który poprowadził dr hab. Jerzy Szczotka. Niestety z przyczyn osobistych zabrakło pierwszego prelegenta (prof. zw. dr hab. Józefa Frąckowiaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który miał wystąpić z tematem „Akcjonariusz (udziałowiec) mniejszościowy w spółce zależnej a Skarb Państwa jako większościowy udziałowiec w spółce dominującej”). Zatem panel rozpoczął prof. dr. hab. Marek Michalski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zagadnieniem „Spółki z udziałem Skarbu Państwa na rynku kapitałowym – wymiar regulacyjny a praktyka”. Podobnie jak w przypadku pierwszego tematu w pierwszym panelu, tak i tutaj ciężko było zmieścić się w wyznaczonych ramach, chcąc przedstawić całość problematyki. Po drobnym odstępstwie od reguły i dodaniu paru dodatkowych minut udało się w pełni przedstawić zagadnienie. Drugim i trzecim prelegentem byli przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pan dr hab. Tomasz Sójka, prof. nadzw., który przedstawił temat „Prawo do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej” oraz dr hab. Maciej Mataczyński, prof. nadzw z tematem „Rola przewodniczącego rady nadzorczej w spółce publicznej kontrolowanej przez Skarb Państwa”. Przedostatnim prelegentem był dr hab. Andrzej Gorgol z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z tematem „Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa”. Był to jeden z kilku bardzo rozbudowanych tematów, który musiał zostać skrócony by móc przedstawić prawie pełny zakres problematyki. Na koniec wystąpił dr hab. Rafał Szczepaniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z tematem „Spółka z udziałem Skarbu Państwa a spółka komunalna – szkic do charakterystyki porównawczej”. Po ostatnim prelegencie nastąpił chwila na kilkudziesięciu minutową dyskusję. Po jej zakończeniu prof. dr hab. Andrzej Kidyba zaprosił gości na uroczysty obiad. Po obiedzie zainteresowane osoby miały możliwość  zwiedzenia kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim.

Po wycieczce nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego dnia konferencji.

2 dzień

www.marekjablonski.pl

4 kwietnia 2014r o godzinie 9 rano w lubelskim Trybunale Koronnym prof. dr hab. Andrzej Kidyba oficjalnie rozpoczął drugi dzień ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”. Po krótkiej przemowie profesor, oddał głos pierwszemu prelegentowi prof. dr hab. Zdzisławowi Gawlikowi.  Przedstawił on interesujące poglądy na temat Skarbu Państwa jako shadow shareholder w, którym poruszył problem czy Skarb Państwa może w kontrolowanej przez siebie spółce usunąć się w cień. Kolejnym referentem był Prezes zarządu ENEA S.A. Dr Krzysztof Zamasz. Zatytułował on swoje wystąpienie manifestem „Pozwólcie na kontakt z właścicielem” omawiając w dalszej części problematykę oczekiwania zarządzającego spółką giełdową kontrolowaną przez Skarb Państwa. Po prezentacji dr Krzysztofa Zamasza głos zabrał   Marcin Moskalewicz prezes zarządu PERN Przyjaźń S.A. Prezes w wystąpieniu analizował kwestię spółki Skarbu Państwa działającej w sektorze ropy naftowej i paliw płynnych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prezes zarządu PERN Przyjaźń wspominał również jakie korzyści przyniesie terminal naftowy w Gdańsku. Kolejnym prelegentem był dr Zenon Pokojski, wiceprezes zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A. Omawiał on specyfikację zarządzania spółką Skarbu Państwa. Po jego wystąpieniu głos zabrał Andrzej Szwabe prezes zarządu Radio Lublin S.A prezentował on problematykę specyficznych spółek Skarbu Państwa mediów publicznych. Przedostatnim prelegentem była mgr Magdalena Zmysłowska z Uniwersytetu Warszawskiego, która mimo tremy wynikającej z wystąpienia, przedstawiła bardzo interesującą prezentację wyników badań statutów spółek publicznych omawiając instrumenty wykorzystywane przez Skarb Państwa celem zagwarantowania sobie kontroli operacyjnej nad spółką publiczną. Jako ostatni wypowiadał się Michał Ponikowski z Wolters Kluwer. Przedstawił on w formie prezentacji bazę dokumentów Lex, która może być wykorzystywana do zarządzania regulacjami wewnętrznymi.

www.marekjablonski.pl

Po przedstawieniu ostatniego zagadnienia miała miejsce dyskusja w której każdy mógł wyrazić swoją opinię na tematy poruszane przez prelegentów. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie niestety nieobecnego już podczas debaty prof. dr hab. Zdzisława Gawlika.

Po zakończeniu dyskusji  prof. dr hab. Andrzej Kidyba w swoim wystąpieniu zamykającym dwudniową konferencje podziękował prelegentom i słuchaczom za udział oraz dr Adrianowi Niewęgłowskiemu oraz wszystkim osobom skupionymi pod jego egidą za przygotowanie konferencji.

Konferencję należy zaliczyć do bardzo udanych. W skład audytorium wchodzili przedstawiciele nauki prawa oraz praktyki- pracownicy katedr naukowych prawa cywilnego i handlowego, sędziowie, jak również przedstawiciele korporacji prawniczych oraz biznesu. Obecność tak znamienitego grona  uprawnia do stwierdzenia że tematyka poruszana na tej konferencji jest niezwykle ważna. Burzliwe dyskusje wśród zgromadzonych, na temat spółek Skarbu Państwa ukazują, że kwestia ta jest bardzo aktualna i jest potrzeba organizowania kolejnych konferencji dotykających tej problematyki.

www.marekjablonski.pl