Statut

Statut

Koła naukowego Prawa Własności Intelektualnej

UMCS w Lublinie

 

PRZEPISY OGÓLNE
§1

 

 
Przez użyte w niniejszym statucie określania oznaczają:
a) Ustawa – Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005,
b) Uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
c) Rektor – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
d) Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych (jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia) prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
e) Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
f) Wydział –wydział przy którym koło jest zarejestrowana
g) Koło – mowa o Organizacji studenckiej lub doktoranckiej w myśl art. 204 ust. 1 i 210 ust. 1 Ustawy
h) Rejestr – rejestr Organizacji prowadzony przez Rektora w myśl zarządzenia rektora nr 20/2013 z dnia 20 marca 2013
i) Opiekun Organizacji – opiekun naukowy w przypadku Koła naukowego, opiekun artystyczny w przypadku Koła artystycznego, opiekun sportowy w przypadku klubu sportowego, opiekun merytoryczny w przypadku innej Organizacji,
 

 

§2

 

 
 1. Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS – jest kołem działającą w Uczelni posługującą się skróconą nazwą KNPWI UMCS
 2. Koło funkcjonuje przy wydziale Wydziale Prawa i Administracji
 3. Koło zrzesza wyłącznie studentów lub doktorantów Uczelni.
 4. Siedzibą Koła/Organizacji jest UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.
 5. Opiekunem Koła jest doktor habilitowany Adrian Niewęgłowski, profesor UMCS, Katedra Prawa Unii Europejskiej UMCS
 6. Koło działa w oparciu o przepisy ustawy, statutu Uczelni, niniejszego statutu oraz regulaminu studiów Uczelni.
 7. Koło podlega rejestracji w rejestrze Organizacji prowadzonym przez Rektora.
 

 

CELE KOŁA
§3

 

 
Celem Koła jest rozpowszechnianie i rozwój wiedzy z zakres prawa własności intelektualnej zakresu regulacji prawnych dotyczących:
a) utworów
b) przedmiotów praw pokrewnych
c) praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)
d) zwalczania nieuczciwej konkurencji
 

 

§4

 

 
Organizacje/Koło  realizuje cele o których mowa w §3 poprzez:
 1. organizowanie konferencji naukowych,
 2. organizowanie spotkań z przedstawicielami nauki i praktyki
 3. organizowanie wizyt w instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 4. organizowanie zajęć praktycznych z zakresu prawa własności intelektualnej,
 5. inne sposoby przyjęte w  uchwale Walnego Zebrania.
 

 

OBOWIĄZKI KOŁA
§5

 

 
W ramach realizacji swoich celów Organizacje/koło współpracuje z władzami Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez współpracę  z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni.
 

 

§6

 

 
Koło informuje Rektora na piśmie wraz z kompletem poświadczających zdarzenie dokumentów za pośrednictwem właściwej jednostki administracyjnej o:
a) zmianach statutu,
b) zmianach w organach Organizacji,
c) zmianie opiekuna,
d) uchwałach podjętych przez Walne Zebranie,
 

 

§7

 

 
Koło przedkłada władzom Uczelni:
a) Sprawozdanie merytoryczne z działań podjętych w minionym roku kalendarzowym do dnia 15 stycznia każdego roku według wzoru wskazanego przez Uczelnię,
b) Sprawozdania z przeznaczonych przez władze Uczelni środków finansowych na działalność Koła nie rzadziej niż raz w semestrze w terminach wskazanych przez władze Uczelni według wzoru wskazanego przez Uczelnię,
 

 

CZŁONKOSTWO W KOLE
§8

 

 
Członkiem Koła może zostać każdy kto:
a) Jest studentem lub doktorantem,
b) Jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła,
c) Uzasadni zainteresowanie realizacją celów Koła,
d) Wyraża chęć bycia członkiem,
 

 

§9

 

 
 1. Status członka  nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata po dostarczeniu uzupełnionego formularza aplikacji oraz deklaracji. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie lub pocztą elektroniczną.
 2. Od decyzji o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Wzór formularza oraz deklaracji ustala Zarząd w drodze uchwały.
 

 

§10

 

 
Zarząd może nadać tytuł członka honorowego:
a) absolwentowi Uczelni
b) pracownikowi Uczelni
c) osobie legitymującej się szczególnymi osiągnięciami z zakresu prawa własności intelektualnej, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub powołanej na stanowisko sędziego w Rzeczpospolitej Polskiej
 

 

§11

 

 
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Koła,
b) w przypadku postępowania członka niezgodnego ze statutem Koła, statutem Uczelni lub w inny naruszający godność studenta sposób,
c) na skutek utraty przez członka statutu studenta/doktoranta,
d) w wyniku 4 nieusprawiedliwionych nieobecności na spotkaniach Koła
e) braku zaangażowania w  prace Koła,
f) na pisemny wniosek członka,
g) w przypadku śmierci,
h) w przypadku utraty statutu studenta lub doktoranta,
i) braku  zgody członka na umieszczenie go na liście aktualizującej wpis do rejestru. Zgoda wyrażana jest poprzez złożenie podpisu na  niej,
j) nieuiszczania składki członkowskiej przez 3 kolejno następujące po sobie miesiące.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt. a Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie, pocztą elektroniczną lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną zainteresowanego.
3. Od decyzji o której mowa w ust. 1 pkt. a, b, d, e, i przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA
§12

 

 
Członkowie mają obowiązek:
a) postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uczelni,
b) postępowania zgodnego ze statutem Koła,
c) aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła,
d) uczestnictwa w spotkaniach Koła,
e) stosowania się do uchwał zarządu Koła,
f) godnego reprezentowania Koła,
g) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków,
h) uiszczania składki członkowskiej
 

 

§13

 

 
Członkowie mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) udziału we wszystkich formach działalności Koła,
c) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
d) wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła,
e) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz zarządu Koła,
f) reprezentowania Koła na wszelkich spotkaniach o charakterze nie kolidującymi z celami i filozofią działania Koła,
g) korzystania z wszelkich dostępnych kołu środków,
h) uzyskania zaświadczenia o swoim członkostwie w Kole. Wzór zaświadczenia ustali Zarząd w drodze uchwały.
 

 

ORGANY KOŁA
§14

 

 
Organami władzy w kole są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Koła w skład którego wchodzą:
a) prezes,
b) wiceprezes,
c) Sekretarz Koła
d) członek zarządu odpowiedzialny za finanse Koła
e) członek zarządu odpowiedzialny za marketing oraz działalność informacyjną Koła
 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§15

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. chwalanie planu pracy Koła,
 2. uchwalanie budżetu,
 3. powołanie i odwoływanie zarządu Koła,
 4. podejmowanie decyzji wniesionych pod obrady,
 5. uchwalanie absolutorium lub wotum nieufności,
 6.  zatwierdzanie sprawozdania zarządu Koła,
 7. uchwalanie statutu lub zmian w nim,
 8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła
 

 

§16

 

 
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
a) na żądanie 1/3 wszystkich członków,
b) co najmniej 2 razy w roku akademickim jednak nie rzadziej niż raz w semestrze,
c) na początku każdego roku akademickiego nie później niż w przeciągu 30 dni od jego rozpoczęcia,
d) na wniosek zarządu Koła
e) na wniosek prezesa Koła,
f) na wniosek opiekuna Koła
2. Czas i miejsce oraz porządek Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania formie pisemnej,
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące o ile w obradach uczestnicy co najmniej 1/2 członków Koła.
4. W przypadku braku stwierdzenia wymagane kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez względu na kworum.
5. W przypadku braku odmiennych uregulowań Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 

 

ZARZĄD KOŁA
§17

 

 
Zarząd Koła jest władzą wykonawczą Koła.
 

 

§18

 

 
 1. Zarząd Koła wybierane są na roczną kadencję
 2. Wyboru Zarząd Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 

 

§19

 

 
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) Kierowanie działalnością Koła
b) Nadzór nad realizacją planu działalności
c) Reprezentowanie Koła na zewnątrz
d) Przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach wskazanych przez obowiązujące na Uczelni akty prawne,
e) Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków
f) Administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła
g) Prowadzenie rejestru członków
h) Powoływanie sekcji Koła
2. Szczegółowy podział kompetencji między członków Zarządu ustali Zarząd w drodze uchwały
 

 

§20

 

 
 1. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej 3 członków Zarządu
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Koła
 

 

§21

 

 
 1. Członkowie zarządu zobowiązane są do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej działalności
 2. Absolutorium z działalności udzielane jest przez Walne Zebranie Członków
 

 

§22

 

 
 1. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki przez 7 dni po wyborze nowego Zarządu.
 2. W przypadku zrzeczenia się funkcji  przez członka Zarządu przed upływem jego kadencji stosuje się §22 ust.1
 3. W przypadku zaistnienia wakatu na miejsce członka zarządu, w terminie 14 dni od jego rezygnacji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOŁA
§23

 

 
1. Koło może posiadać różne źródła finansowania w szczególności pochodzące z:
a) Dotacji władz Uczelni,
b) Środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Uczelnię,
c) Darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
d) Środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uczelnię umów z innymi podmiotami,
e) Przychodów z organizowanych przez Koło przedsięwzięć,
f) Składek członkowskich na bieżącą działalność.
2. Z posiadanych środków o których mowa w ust. 1 Koło składa sprawozdanie do właściwych władz Uczelni w terminach wskazanych w aktach prawnych obowiązujących na Uczelni.
3. Wysokość składki o której mowa w ust. 1 pkt. f ustala Zarząd w drodze uchwały.
 

 

STATUT KOŁA
§24

 

 
 1. Statut uchwala Walne Zebranie Członków
 2. Zmiana statutu może być dokonana na wniosek Zarządu lub 3/5 członków Koła.
 3. Zmiana statutu wymaga zawsze kworum 1/2 oraz podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.
 4. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu przez Rektora.
 

 

ROZWIĄZANIE KOŁA
§25

 

 
1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
a) Uchwały Walnego Zebrania Koła
b) Uchwały Senatu
2. Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:
a) Członkowie Koła w liczbie co najmniej ½ ogólnej liczby członków Koła
b) Właściwy organ Samorządu Studentów
c) Opiekun Koła
3. Wniosek o rozwiązanie może być złożony w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji takich jak:
a) Brak sprawozdawczości wobec władz Uczelni,
b) Rażącego lub uporczywego naruszania przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła,
c) Braku aktywnej działalności na rzecz Uczelni w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku,
d) Rażącego naruszania przepisów obowiązujących w uczelni,
4. W przypadku rozwiązania Koła wszelkie środki finansowe i materialne będące w dyspozycji Koła przekazywane są Uczelni.
 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§26

 

 
 1. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z przepisami prawa i zatwierdzeniu przez Rektora.
 2. Koło rozpoczyna swoją działalność z chwilą wpisania jej do Rejestru.
 

 

PRZEPISY KOŃCOWE
§27

 

 
 1. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszym statutem, decyzje podejmuje zarząd Koła
 2. Uchwały Koła niezgodne z obowiązującym prawem, Statutem Uczelni, lub godzące bądź naruszające powagę i interes Uczelni mogą być uchylone przez Rektora.