Historia

 

 

 

 

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej (KNPWI UMCS) zostało założone na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na mocy decyzji z 9 listopada 2011 roku.

Za cel swej działalności  przyjęło rozpowszechnianie i rozwój wiedzy z zakres prawa własności intelektualnej zakresu regulacji prawnych dotyczących:

a) utworów

b) przedmiotów praw pokrewnych

c) praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)

d) zwalczania nieuczciwej konkurencji

 

Opiekunem koła został doktor habilitowany Adrian Niewęgłowski, profesor UMCS, pracownik Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS.

Założycielem oraz pierwszym prezesem KNPWI UMCS, w kadencji 2011/2012 został wybrany Patryk Dykas, obecnie prawnik w zespole prawa własności intelektualnej jednej
z warszawskich renomowanych kancelarii prawnych.

W roku akademickim 2012/2013, w którym funkcję prezesa Koła piastował Piotr Bzówka koło zorganizowało cykl spotkań o charakterze wykładów oksfordzkich z dr Adrianem Niewęgłowskim. Podczas tych spotkań ich uczestnicy słuchali krótkiego wykładu prowadzącego na wybrany wcześniej temat z zakresu prawa własności intelektualnej, a następnie odbywała się dyskusja nad postawionymi przez doktora pytaniami oraz tezami. Za tej kadencji  Zarządu również zostało powołane czasopismo: „Zeszyty Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej”, pozyskano także tablicę ogłoszeń mieszczącą się pod aulą A .

Rok akademicki 2013/14 przyniósł w Kole istotne zmiany. Funkcję Prezesa Zarządu objął Maciej Chodorowski. Podczas tej kadencjii Koło zmieniło swoją strukturę, został wprowadzony podział sekcyjny(sekcje: prawa autroskiego, własności przemysłowej i nowych technologii oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji). W ramach działalności Koła powstały również grupy badawacze do spraw prawa mody oraz prawa internetu. Również podczas tej kadencji przeprowodzono następujące projekty: Szkołą Prawa Własności Intelektualnej, Centrum Porad Prawnych oraz konkurs IP Contest. W ramach Koła odbyły się również liczne spotkania merytoryczne dotyczące znaków towarowych oraz dóbr osobistych. W tym roku Koło było również współorganizatorem ogólnopolskiej konferencjii naukowej „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”. Pod koniec kadencji Zarządu ukazał się  pierwszy numer Zeszytów Naukowych z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej.