Członkowie honorowi

mgr Maria Brodzicka

 Mgr Maria Brodzicka

Rzecznik patentowy z 30-letnim stażem wykonywania zawodu, nr wpisu na Listę – 2370.

Magister chemii, absolwentka Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikacja rzecznikowska odbyta w latach 1982-1984 w OPT w Katowicach.

Specjalista z zakresu sporządzania dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków, zwłaszcza z chemii, biotechnologii i mechaniki, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

Ekspert i doradca – legitymujący się certyfikatami PARP oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy w przemyśle (Zakłady Farmaceutyczne „POLFA”), instytucjach naukowych (UMCS) oraz w Kancelarii Patentowej i Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej, działającym pod egidą Urzędu Patentowego RP – w dziedzinie ochrony rozwiązań innowacyjnych oraz oznaczeń indywidualizujących (znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), a także transferu technologii, negocjacji i sporządzania umów dotyczących komercjalizacji dóbr własności przemysłowej, chronionych prawami wyłącznymi i know-how.

Wykładowca i trener w projektach z dziedziny: zarządzania własnością intelektualną; ochroną własności przemysłowej w kraju i za granicą; obrotu prawami wyłącznymi, komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań i transferu technologii.