Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie wskazują tylko na to, co może być chronione jako znak towarowy, lecz także wskazują przypadki, w których prawo to nie zostanie udzielone z powodów przewidzianych w przepisach.

Prawa ochronnego na znak towarowy nie można udzielić dla oznaczeń, które:

• nie mogą być znakiem towarowym;

• nie mają dostatecznych znamion odróżniających;

• w stosunku do których zachodzą bezwzględne lub względne przeszkody rejestracyjne.

Nie mogą być znakiem towarowym oznaczenia, które nie spełniają łącznie dwóch cech. Nie nadają się do graficznego przedstawienia i nie charakteryzują się zdolnością odróżniającą (nie spełniają wymagań definicji znaku towarowego). Zdolność odróżniająca jest bezwzględną przesłanką rejestracji. Nie mają jej znaki nienadające się do odróżnienia, czyli takie, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych i nie nadaje się do identyfikacji towaru jako pochodzącego od oznaczonego przedsiębiorcy.

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które łącznie nie spełniają cech: zmysłowej postrzegalności, jednolitości, samodzielności względem towaru, przedstawialności graficznej. Brak jednej z cech przesądza o tym, że oznaczenie nie może pełnić funkcji znaku towarowego. Nie mają również dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia które:

  • nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
  • oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są używane zwyczajowo;
  •  oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości lub ilości.

Kolejną przeszkodą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest wystąpienie bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych (art. 131 p.w.p.). 

Nie można udzielić prawa ochronnego znakowi towarowemu, który narusza cudze prawa osobiste lub majątkowe, np. prawo do nazwiska, wizerunku, prawa autorskie.

Rejestracji nie podlega znak, którego używanie jest niezgodne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Graficznie przedstawiony znak dotyczący towarów mający charakter obsceniczny nie będzie mógł być nośnikiem znaku towarowego.

Nie udziela się również praw ochronnych na oznaczenia, których używanie może wprowadzać nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, właściwości albo co do jego pochodzenia. Ochrony nie uzyska znak zgłoszony w złej wierze, czyli taki, który został zgłoszony mimo iż dana osoba wiedziała, że nie ma do tego prawa albo przy zachowaniu należytej staranności powinien była wiedzieć.

Rejestracji nie podlegają również oznaczenia zawierają nazwę lub skrót nazwy „Rzeczpospolita Polska” bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym. Użycie niektórych z tych nazw lub oznaczeń będzie jednak dopuszczalne jednak jedynie po otrzymaniu wymaganego zezwolenia właściwego organu Państwa bądź po uzyskaniu zgody odpowiedniej organizacji.

Następną przeszkodą udzielenia prawa ochronnego jest wystąpienie względnych przeszkód rejestracyjnych.

Przeszkody te wymienione są w art. 132 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

Artykuł ten mówi, że nie udziela się prawa ochronnego:

• na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia;

• na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy od innej osoby;

• jeżeli od dnia zgłoszenia podobnego znaku towarowego przez inną osobę nie upłyną okres 2 lat.

Na tle art. 132 ust.2 względnymi przeszkodami w uzyskaniu praw wyłącznych są również:

• ryzyko pomyłki;

• pierwszeństwo zgłoszenia;

• istnienie wcześniejszego prawa.

W przypadku rejestracji znaku towarowego istotne jest, aby upewnić się czy znak taki nie jest lub nie był używany przez inny podmiot. Informacje takie znajdziemy w internetowych bazach danych Urzędu Patentowego.

Podkreślić należy, że system rejestracji znaków towarowych na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej ma gwarantować ochronę interesów przedsiębiorców, jak i konsumentów. Organ może odmówić rejestracji znaku towarowego pomimo uzgodnień pomiędzy podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, z uwagi na ryzyko dezorientacji konsumentów i  wprowadzanie ich w błąd co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy.

Adam Semeniuk

Bibliografia: Joanna Sieńczyło-Chlabicz „Prawo własności intelektualnej” Wraszawa 2013 (str. 347-354)

Sprawdź koniecznie

IP CONTEST- konkurs wiedzy o prawie własności intelektualnej
Czytaj dalej
Rodzaje i funkcje znaków towarowych
Czytaj dalej
ROZSZERZONA OCHRONA RENOMOWANYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
Czytaj dalej