Zarząd

 1. Lublin,5 marca 2014

  Uchwała nr 03/2014

  z dnia 05 marca 2014

  Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

  w sprawie powołania grupy ds. prawa Mody

  §1

  Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI powołuje grupę ds. prawa Mody

  §2

  Celem działalności grupy ds. prawa Mody jest:

  1.Zapoznanie szerszej grupy odbiorców z prawem Mody.

  2.Badanie zagadnień związanych z prawem Mody.

  3.. Popularyzacja rozwijającej się nowej dyscypliny prawa – prawa Mody.

  4. Organizowanie mini konferencji oraz większych wydarzeń.

  6. Współpraca z innymi kołami.

  §3

  Przedmiot działalności grupy:

  1.Prawa własności intelektualnej w prawie Mody.

  2.Ochrona prawa autorskiego w prawie Mody.

  3.Przejawy nieuczciwej konkurencji w prawie Mody.

  4. Naruszanie praw autorskich przez sklepy sieciowe oraz projektantów.

  5.Ochrona znaków przemysłowych i ich naruszanie na gruncie prawa mody.

  §4

  Członkami grupy ds. prawa Mody mogą być wszyscy członkowie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS oraz wszyscy członkowie innych kół, którzy wyrażają chęć działalności w grupie.

  §5

  Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący wybierany jest przez Prezesa Zarządu KNPWI UMCS,  spośród członków grupy.

  §6

  1.               Do kompetencji przewodniczącego należy kierowanie pracami oraz opracowywanie planu działania grupy, dbanie o dobre imię grupy oraz organizowanie współpracy z innymi kołami naukowymi.

  2.               Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy zastępowanie oraz wykonywanie zadań zleconych przez przewodniczącego.

  §7

  Obowiązkiem przewodniczącego jest składanie Prezesowi Zarządu KNPWI UMCS miesięcznych raportów z działalności grupy.

  §8

  Przepisy końcowe

  Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Lublin, dnia 19 grudnia 2013 r.

 

 

Uchwała nr 9/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

W sprawie przyjęcia nowych członków

§1

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI UMCS przyjmuje do grona członków:  Kamil Rolek, Irmina Kowalik, Katarzyna Sowa, Rafała Grykałowskiego, Krzysztofa Cienia.

                     Lublin, dnia 12 grudnia 2013

Uchwała nr  8/2013

z dnia 12 grudnia 2013

Zarządu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS

w sprawie przyjęcia nowych członków

§1

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd KNPWI przyjmuje do grona członków Annę Chalimoniuk, Paulinę Chmielnicką, Krzysztofa Jurko, Katarzynę Kosik, Remigiusza Skibę oraz Cezarego Zapałę.