W dniach 10 – 11 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: ,,Własność intelektualna w działalności gospodarczej’’, z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Spółek.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej, co przełożyło się na zainteresowanie zarówno uczestników czynnych, jak i biernych. Dwudniowa konferencja obejmowała sześć paneli dotyczących całego obszaru własności intelektualnej: handlowych aspektów własności przemysłowej, ochrony danych, komercjalizacji prawa autorskiego, własności intelektualnej w działalności rolniczej, komercjalizacji własności intelektualnej oraz porównania prawa własności intelektualnej z prawem konkurencji. Szerokie zakreślenie tematyki przez organizatorów pozwoliło na zaprezentowanie szeregu ciekawych referatów oraz odbycie burzliwych dyskusji.

Dzięki wsparciu partnerów: Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, Fundacji Absolwentów UMCS, Media Machine, Koła Naukowego Prawa Zwierząt UMCS oraz patronów konferencja zyskała odpowiedni rozmach, co wpłynęło na jej odbiór w świecie nauki.

Patronat nad konferencją objęli: OPTeam S.A., Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Patentowy RP, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnkowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a także Kancelaria Adwokaci Kostański, Gradzi, Kuczara, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Kancelaria Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Filepek & Kamiński, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barta, Litwiński, Adwokatura Polska, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Polskie Radio Lublin, Wydawnictwo C.H. Beck, Rejent, Monitor Prawa Handlowego, Wydawnictwo Od.Nowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

17342932_1774579672567475_7461098982875260701_n
17362852_1774581049234004_6070601185687778444_n
17353452_1774580645900711_1209079749220844651_n
17362695_1774583242567118_609733526933766264_n
17361643_1774582935900482_4857621436569474174_n
17352346_1774581822567260_8942856134500328796_n
17264311_1774584292567013_9108030955415731815_n
17352458_1774582185900557_4044230512037168781_n
17308769_1774579892567453_1239059290423001642_n

Pan Jan Chrzanowski zawarł 17 marca 2016 r. umowę ze spółką akcyjną Beta. Przedmiotem tej umowy było przeniesienie na spółkę Beta praw autorskich majątkowych do projektu architektonicznego. Proces zawierania umowy poprzedziły negocjacje. Część z nich odbyła się drogą elektroniczną (via e-mail). Treść korespondencji elektronicznej potwierdza, że wolą obu stron było przeniesienie praw autorskich. Mimo zawarcia umowy ze spółką Beta, Pan Jan udzielił innej osobie licencji na korzystanie ze sprzedanego projektu architektonicznego (w maju 2016 r.). Spółka wezwała licencjobiorcę do zaniechania eksploatacji projektu architektonicznego. Podniosła, że Pan Jan Chrzanowski nie mógł skutecznie udzielić licencji. W dacie zawierania umowy licencyjnej nie był już osobą uprawnioną. Kontrahent Pana Jana nie zaprzestał korzystania z utworu. Eksploatuje go również Pan Jan, współpracując z licencjobiorcą. Spółka Beta pozwała Pana Jana i jego kontrahenta o naruszenie jej praw autorskich do projektu architektonicznego. Sąd jednak powództwo oddalił. W trakcie procesu okazało się, że zawarta 17 marca 2016 r. umowa została przygotowana przez radcę prawnego spółki Beta. Posłużył się ono wzorem umowy. Znalazły się w niej dwa sprzeczne postanowienia, co radca prawny przeoczył. Z jednego wynikało, że umowa przenosi autorskie prawa majątkowe. W końcowej części znalazła się jednak klauzula, zgodnie z którą Pan Jan Chrzanowski udzielił spółce licencji (Na potrzeby rozwiązania zadania należy przyjąć, że pozostałe elementy treści i formy umowy nie są obarczone żadnymi usterkami).Sąd I Instancji przyjął, że postanowienie o przeniesieniu praw autorskich musi być w umowie jednoznaczne. Nie może budzić wątpliwości. W stanie faktycznym, który Sąd rozstrzygał, tak nie jest. Treść umowy jest ze sobą – w zakresie skutków prawnych – sprzeczna. W świetle tego, zdaniem sądu, należało przyjąć regułę wyrażoną w przepisach prawa autorskiego, zgodnie z którą w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa uważa się, że doszło do udzielenia licencji. Tym samym podmiotem autorsko-uprawnionym pozostaje Pan Jan Chrzanowski. Spółka Beta jest niewyłącznym licencjobiorcą, tak jak kontrahent Pana Jana. Spółka argumentowała, że mimo usterki w umowie, sąd powinien ustalić zgodny zamiar stron, a nie opierać się na dosłownym brzmieniu jej postanowień. Zdaniem spółki, nie budzi wątpliwości ów zgodny zamiar. Strony umowy zmierzały do przeniesienia praw autorskich a nie udzielenia licencji. Spółka w celu wykazania zgodnego zamiaru wniosła o dopuszczenie dowodu ze świadków, przesłuchanie stron oraz przedstawiła korespondencję e-mail. Sąd nie zezwolił na dopuszczenie osobowych środków dowodowych. Zdaniem sądu, dopuszczenie takiego dowodu naruszałoby przepisy procesowe. Byłby to dowód ponad osnowę dokumentu (umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe). Ponieważ umowa ta została zawarta w formie szczególnej (pisemnej pod rygorem nieważności) takich dowodów nie można przeprowadzać. Spółka rozważa zaskarżenie wyroku. Sporządź opinię prawną i oceń w niej, czy w opisanym stanie faktycznym są do tego podstawy. Wolno przyjmować dodatkowe założenia w celu rozwiązania zadania, jeśli są one do tego niezbędne. Nie można zmieniać założeń przyjętych w kazusie.

 

Rozwiązania należy przesyłać do 27.02.2017r. na e-mail: iwonanowak785@wp.pl

Pobierz

Pobierz w pdf

 

Życzymy powodzenia!

Dnia 6.10.2016 r. w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym’’ organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. Koło Naukowe Własności Intelektualnej UMCS  było współorganizatorem konferencji, a obsługę uczestników konferencji zapewnili również studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trzeciej odsłonie cyklu organizowanych konferencji, tematem było uczestnictwo Skarbu Państwa na rynku kapitałowym z innej perspektywy, tzn. jako inwestora, podmiotu emitującego papiery wartościowe i przez pryzmat jego relacji z innymi uczestnikami rynku finansowego.

Wśród gości znaleźli się znamienici przedstawiciele nauki, a także praktycy zajmujący się zawodowo problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Swoją obecnością zaszczycił nas również Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk, który na wstępie wygłosił kilka słów. Na konferencji prelegenci pochodzący z różnych ośrodków naukowych podjęli się nie tylko analizy stanu prawnego, lecz ponadto wygłosili szereg postulatów de lege ferenda, nad którymi gorąco dyskutowano.

Patronatu honorowego Konferencji udzielili: Ministerstwo Skarbu, Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, C. H. Beck, Wolters Kluwer SA, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawa Handlowego, a ponadto Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat nad konferencją objęli również: Związek Banków Polskich, Naczelna Rada Adwokacka, Instytut Allerhanda, Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami.

Dzięki współpracy wszystkich organizatorów konferencja uzyskała duży rozmach, co wraz
z wygłoszonymi referatami i burzliwą dyskusją złożyło się na rangę tego wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

konferencja_warszawa_0031

konferencja_warszawa_0050

konferencja_warszawa_0053

konferencja_warszawa_0059

konferencja_warszawa_0078

konferencja_warszawa_0082

konferencja_warszawa_0111

konferencja_warszawa_0146

konferencja_warszawa_0147

konferencja_warszawa_0176

konferencja_warszawa_0219

Dnia 1 grudnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się uczelniana konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej. Tematem konferencji był wpływ i wzajemne oddziaływanie prawa autorskiego na sztukę. Prelegenci zaprezentowali referaty dotyczące m.in. ochrony elementów składowych utworu, dozwolonego użytku czy problematyki plagiatu. Konferencja okazała się doskonałą możliwością do poszerzenie swojej wiedzy na temat prawa autorskiego. Wydarzenie to stanowiło pierwszą minikonferencję organizowaną przez KNPWI w bieżącym roku akademickim.

15310309_1164080557021981_976426190_n

15319469_1164080563688647_129909563_n

15327617_1164080553688648_1185018375_n

15328314_1164080567021980_1113358395_n

15328407_1164080560355314_1598602288_n